Zavádění inovací do sektoru animovaného filmu
 STÁHNOUT
(4 kb)

I.                    Úvod  

Dotazníkové šetření provedené ASAF v roce 2016 poskytlo mimo jiné informace o firmách a činnostech producentů a výrobců animovaného filmu s ohledem na potenciál animovaných filmů v rámci EU i mimo ni. Kapacity filmových producentů jsou v tomto směru zcela zásadní. Podpora Unie pro kulturní a kreativní odvětví  v rámci programu MEDIA[1]  by měl i v ČR přispět k podpoře kulturních a kreativních odvětví, konkrétně tvorbě animovaných filmů. Ve sdělení Komise nazvaném „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (dále jen „strategie Evropa 2020“) je vymezena strategie, jejímž cílem je učinit z Unie inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. V tomto sdělení Komise uvedla, že je třeba, aby Unie poskytovala atraktivnější rámcové podmínky pro inovace a kreativitu. V tomto ohledu představují kulturní a kreativní odvětví zdroj inovačních myšlenek, které lze zúročit jako produkty a služby, jež mohou nastartovat růst a vytváření pracovních míst a pomoci s řešením společenských změn. Kromě toho je špičková úroveň a konkurenceschopnost v těchto odvětvích především výsledkem úsilí umělců, tvůrců a dalších profesí, které je nutné podporovat. Za tímto účelem by měl být zlepšen přístup kulturních a kreativních odvětví k financování.

II.                  Východiska 

Nové výzvy 

Na základě výsledků dotazníkové šetření ASAF na straně jedné a vývojových tendencí týkajících se jak  kulturních a kreativních odvětví obecně, tak zejména oboru animované tvorby se ukázalo, že odvětví animované tvorby stojí před výzvami, kterými jsou zejména rychlé změny kvůli přechodu k digitalizaci a kvůli globalizaci, roztříštěnost trhu v souvislosti s jazykovou rozmanitostí, obtíže v přístupu k financování, podnikatelské prostředí, nárůst byrokracie. Na všechny tyto výzvy je nutné přijmout adekvátní reakci jak na úrovni národní, tak i na úrovni oboru animace i jednotlivých podnikatelských subjektů působících v oboru.

 

Využití trhu EU pro českou tvorbu

Filmová tvorba se vyznačuje jazykovou rozmanitostí. Ta nutně vede z pohledu tvorby českých filmů k nutnosti vnímání a reflektování jazykových hranic, což má pro pohyb kulturních a kreativních děl, včetně audiovizuálních děl zásadní význam. Přechod k digitalizaci má masivní dopad na způsob, jakým jsou kulturní a kreativní produkty a služby vytvářeny, šířeny, jak je k nim získáván přístup a jak jsou spotřebovávány a zpeněžovány. Vznikají nové obchodní modely, spojené s přechodem k digitalizaci, což přináší rozsáhlé příležitosti.

Náklady na distribuci 

Nižší distribuční náklady, nové distribuční kanály, potenciál k získávání nového a rozšiřování stávajícího publika a nové příležitosti pro nové produkty jsou výzvou, jak umožnit využít potenciál výroby animovaných děl našich producentů a výrobců s cílem zvýšit jejich pohyb po celém světě. To vede k nutnosti přizpůsobit se kontextu globalizace a přechodu k digitalizaci, rozvíjet nové dovednosti a jako předpoklad to vyžaduje větší přístup k financování za účelem modernizace zařízení, vypracování nových produkčních a distribučních metod a přizpůsobení svých obchodních modelů.

 

Současná distribuce neodpovídá příležitostem 

Ze šetření vyplývá, že současné distribuční postupy, které jsou základem tvorby animovaných filmů nevychází ze systémového řešení distribuce. I proto je třeba podporovat vznik nástroje opírající se o internet a podpořit inovace jak v rámci jednotlivých firem (producenti, výrobci), tak podnítit a podporovat rozvoj specializovaných služeb v rámci odvětví. Je zcela zásadní nutnost podporovat nové způsoby distribuce, a tím umožnit vznik nových obchodních modelů u jednotlivých společností.

 

Finanční zdroje na investice do oboru animace  

Jednou z největších výzev je jak umožnit získání finančních prostředků pro mikropodniky a malé a střední podniky (MSP) a mikroorganizace a malé a střední organizace, včetně neziskových a nevládních organizací, které potřebují pro financování projektů umožňující rozvoj odvětví pro růst, udržení a zvyšování konkurenceschopnosti či internacionalizaci činností. Sice není tento problém pouze pro odvětví animovaného filmu, jde o společný problém MSP obecně, ale právě v odvětví animované tvorby je situace významně obtížnější vzhledem k tomu, že nejsou žádné jiné zdroje v odvětví, které vykazuje potřebu riskovat a experimentovat, má-li dojít k realizaci inovací.

RIS3 – doména  kreativního průmyslu   

Proto se Evropa rozhodla v rámci kreativního Evropy podpořit celé odvětví a podporovat finančně tento sektor v rámci programu MEDIA[2] i v rámci strukturálních fondů, které jsou v působnosti členských zemí EU. Proto je obzvláště důležité zajistit součinnost strategie využití programu MEDIA a fondů ESIF [3](operačních programů) a národních programů v rámci tzv. regionální strategie pro inteligentní specializaci.[4]

 

 

III.                Inovace na úrovni odvětví

 

Organizační a technologické inovace

Produkční společnosti mají zpravidla malý počet zaměstnanců a většinu činností nakupují od externích dodavatelů.  Z více než 50% pracují na projektech třetích stran či na komerční zakázku. Tento stav plně neodráží vývoj trendů, ani příležitostí oboru. O to více tedy vyniká potřeba zavedení nových metod organizace firemních procesů vycházejících ze zavádění nových informačních systémů integrující jak procesy v rámci společností (reakce na outcorcing u producentů i výrobců) tak je nutné zaměřit se především na propojení a navázání vazeb na distribuci a distribuční sítě v rámci nových modelů distribuce. Jde o VaV aktivity, inovace. Cílem organizačních inovací je především snaha o snížení administrativní a časové náročnosti výkonů vnitropodnikových procesů, tak dále snaha o nové zakázky při snižování nákladů, apod., a to prostřednictvím využití softwarových nástrojů. S tím souvisí investiční výdaje, které jsou nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnost animované tvorby. Bez zaveden zejména technologických inovací do činnosti zejména producentů, které přímo souvisí s jejich působením na trhu není obor filmové tvorby konkurenceschopný, přičemž ze strany ČR jde o aktivitu, která je řešena v rámci programů podpor EU (jak programu MEDIAS, tak fondů ESIF).

Marketingová inovace – národní  marketing, budování národní značky

(branding)

Zvýšení výroby animované tvorby přímo souvisí s otevřením nových trhů nebo zavedení nových distribučních kanálů. Cílem je proto zavedení marketingových inovací producentů, podpora distribuce filmů v kinech prostřednictvím zahraniční marketingu, budování značky (branding), distribuce a uvádění audiovizuálních děl, které podpoří zvýšení prodeje českých animovaných děl s čímž souvisí nutnost využití celé řady marketingových nástrojů, včetně zapojení do nadnárodních marketingových aktivit. Jde o kampaně na distribuci animovaných děl, které by měly sloužit producentům a výrobcům pro koordinovanou distribuci, resp. zavedení činnosti národních obchodních zástupců animovaných děl  působících na mezinárodním trhu evropských kinematografických děl. Jde o příležitost využití finančních prostředků  potenciálního fondu EU, které budou přiděleny způsobilým evropským obchodním zástupcům na základě jejich výsledků na evropských trzích (tj. v zemích účastnících se dílčího programu MEDIA). V zájmu České republiky je  evropských kinematografických děl podpora distribuce filmů v kinech prostřednictvím národního marketingu, budování značky

(branding), distribuce a uvádění audiovizuálních děl.

 

 


[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)

[2] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)

[3] Dohoda o partnerství 

[4] RIS3Autor
Oblast aktivit
Rok2017
Sektor
Kraj
Dokument vložen7.4.2017