Reakce na pochybnosti o důvěryhodnosti společníků
25.5.2017

Na opakované dotazy ve věci důvěryhodnosti společnosti považujeme za přiměřené zveřejnit, že bývalý jednatel a zároveň společník JUDr. Zdislav Kluz jednal v rozporu s dobrými mravy a že v této věci společnost činí potřebné právní kroky. Jedná se zejména o smlouvu o koupi pohledávky za společností OPYŠ a.s. v likvidaci, aniž by o tom v souladu se společenskou smlouvou informoval a tím poškodil a ohrozil důvěryhodnost společnosti. Stejně tak v rozporu se společenskou smlouvou udělil souhlas s umístění sídel společnostem, které zastupoval. Je logické, že společnost byla a je nucena se vůči tomuto jednání bránit. Společnost proto, po "nahlídnutí" do spisů vedených v obchodním rejstříku u společností, u kterých došlo k rozporu s poctivým obchodním stykem, vyvodila závěr, že došlo současně s porušením společenské smlouvy ze strany jednatele k rozporu s dobrými mravy. Chceme tím ujistit naše partnery, že se společnost od podnikatelských aktivit JUDr. Zdislava Kluze, distancuje a prohlašuje, že s nimi žádnou souvislost. JUDr. Zdislav Kluz, od zjištění porušení společenské smlouvy v roce 2005 na společnosti nepodílí, společnost svým jednáním poškozuje, a proto společnost vůči němu činí odpovídající právní kroky.