Nabídka zpracování analýzy a návrhu pro zavedení inovací do mikro společností
7.4.2017

Podpora Unie pro kulturní a kreativní odvětví  v rámci programu MEDIA by měl i v ČR přispět k podpoře kulturních a kreativních odvětví, konkrétně tvorbě animovaných filmů. Ve sdělení Komise nazvaném „Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (dále jen „strategie Evropa 2020“) je vymezena strategie, jejímž cílem je učinit z Unie inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. V tomto sdělení Komise uvedla, že je třeba, aby Unie poskytovala atraktivnější rámcové podmínky pro inovace a kreativitu.

V oblasti kreativního průmyslu působí zejména mikro firmy, které mají zpravidla malý počet zaměstnanců a většinu činností nakupují od externích dodavatelů. Tento stav plně neodráží vývoj trendů.  Vzniká tedy potřeba zavedení nových metod organizace firemních procesů vycházejících ze zavádění nových informačních systémů integrující jak procesy v rámci společností (reakce na outcorcing), nutnost zaměřit se především na propojení a navázání vazeb v rámci celého reprodukčního procesu, i když se na něm podílí "mikro firma" pouze dílčím způsobem. Jedná se o nutnost zavádění výsledků VaV aktivit, inovací. Cílem by mělo u organizačních inovací především snaha o snížení administrativní a časové náročnosti výkonů vnitropodnikových procesů, tak dále snaha o nové zakázky při snižování nákladů, apod., a to prostřednictvím využití softwarových nástrojů. S tím souvisí investiční výdaje, které jsou nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnost produktů  na kterých se firmy podílí z pohledu "koncového zákazníka". Bez zavedení zejména technologických inovací v důsledku zejména digitalizace a ICT technologíí nebudou ani společnosti nabízející "dílčí služby" konkurenceschopné. Převážnou část aktivit je možné řešit v rámci programů podpor EU (jak programu MEDIAS, tak fondů ESIF).