Dobré jméno společnosti je naší prioritou
7.4.2017

V reakci na pochybnosti o důvěryhodnosti společnosti z pohledu kontinuity nabízených služeb, v souvislosti s počtem nedůvěryhodných společností se sídlem na adrese společnosti, tzv. „Office house“. Jak již bylo zveřejněno, došlo k tomu na základě soukromých podnikatelských aktivit bývalého jednatele společnosti, za porušení společenské smlouvy. Není proto náhodné, že z 35 společností bylo již 17 společností vymazáno. Z veřejných listin vyplývá, že k "výmazu společností" v převážné většině došlo na základě rozhodnutí soudu a to z důvodu, kdy statutární orgán byl nekontaktní, sídlo společnosti nefungovalo a společníku se nepodařilo doručit výzvu, společnost existoval pouze formálně a přes výzvu rejstříkového soudu k odstranění protiprávního stavu v soudem určené lhůtě společnost neodstranila. Není nevýznamné, že JUDr.Z.Kluz měl od těchto společností udělenu plnou moc k jejich zastupování, tedy svou podnikatelskou činnost OSVČ vyvíjel v rámci jím vytvořené "platformy společností se sídlem na adrese společnosti". Soulad práva s dobrými mravy patří ke stěžejním právním zásadám, které přispívají k tomu, aby právo v každém jednotlivém konkrétním případě napomáhalo k prosazování spravedlnosti (aequum et bonum). Zřízení společností bylo cílenou snahou obcházet zákon. Šlo převážně, jak vyplývá z nahlédnutí do služek společností u obchodního soudu o použití prostředku, který sice není sám o sobě zákonem zakázaný, avšak sleduje cíl záměrně dosáhnout výsledek, který nebyl ve smyslu zákona žádoucí. Bývalý společník vydával  souhlas s umístěním sídel mimo jiné společnostem, které tak mohly být považovány  za tuzemce a to v převážné míře z důvodu, aby aby mohly kupovat nemovitosti. Cizí státní příslušník měl možnost nemovitost vlastně držel skrze jím ovládanou právnickou osobu. Právní úkon udělení souhlasu k umístění sídla společnosti bez vědomí společnosti, navíc za účelem obcházení devizového zákona, se nepochybně příčí dobrým mravům. Je v zájmu společnosti, aby se od takových kroků veřejně distancovala. Pro poradenskou společnost je dobré jméno zcela zásadní. Je navíc v zájmu společnosti, aby došlo k objasnění všech souvislostí spojených se zneužitím jména i sídla společnosti. Pokud nepůjde jinak, musí k tomu dojít na základě soudu, s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně postavení účastníků. Celou situací se proto společnost v současné době intenzivně zabývá.