Ukončení jednání se strategickým partnerem
Nabídka služeb UTRIN
I přes doložení argumentů, že jednání společníka v letech 2015 nemá žádný vtrah k činnosti spolenosti UTRIN vedlo ke krachu jednání. 
více...
1.12.2017
 
Centrum animace
Nabídka služeb UTRIN

V rámci restrukturalizace společnosti byl vedením společnosti schválen projektový záměr na vybudování centra pro animovanou tvorbu se společně sdílenými kapacity MSP (tzv. centrum společných služeb) spočívající v poskytování odborných služeb v oblasti podnikání s důrazem na marketing, obchod a   ekonomické agendy s cílem...

více...
24.5.2017
 
Klastr služeb UTRIN
Záměrem „Projektu rozvoje služeb UTRIN do roku 2020“ je zpracování reálného programu nabídky služeb v oblasti nově se vytvářeného sektoru „kreativní kultury“. Vyjma oborů skla a textilu se obory zahrnuté do tzv. kreativního průmyslu nevnímají jako součást průmyslu. To se negativně promítá zejména do nedostatečného rozvinutí těchto...
více...
15.12.2016
 
HARMONI – Agentura pro podporu 3D animace
Dne 4. 11. 2016 se v Praze se konalo zasedání Valné hromady Harmoni – Agentura pro podporu podnikání. 
více...
10.11.2016
 
Program Potenciál OP PIK
MPO připravuje program POTENCIÁL na podporu zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. p
více...
17.8.2016
 
Při pohledu na současný stav hospodářské a sociální situace určitě nemůže jít při formulaci budoucího vývoje jen o pouhé proklamace a obecné úvahy. Jak se ukazuje, ekonomika po krizi již není ekonomikou, která byla před finanční a následně ekonomickou krizí. Je nutné hledat řešení v době "chaosu". Z hlediska udržení se na trhu pro firmy proto znamená zaměstnávat se otázkami kam bude směřovat budoucí vývoj v oborech, ale nejen v něm. Ekonomika ani trh se rychle mění, je nutné věnovat pozornost faktorům, které obory budou ovlivňovat. Kromě globalizace je i digitalizace, ale stále více akcentovaný pretekcionismus. O to více je nunté vnímat budoucí vývoj nejen světové ekonomiky, ale vývoje v jednotlivých odvětvích, oborech z pohledu malých a středních firem. 

UTRIN se proto věnuje vypracování analýz a námětů pro formulaci námětů jak na změny reagovat. Připravuje v rámci restrukturalizace společnosti nové zaměření poskytovaných služeb, které by odpovídalo novým potřebám a požadavkům. Chce využít dlouhodobé zkušenosti z oblasti informatiky, analýz průmyslové základny, výchovy a vzdělávání. Zároveň se zaměřuje na nové návrhy týkající se digitalizace a průmyslu a jejich implementaci ve firmách. Proto hledá možnosti spolupráce a kooperace s jinými subjekty, včetně zahraničí. V tomto směru je nepochybné, že pro budoucí rozvoj ekonomiky bude významné vytváření sítí, aliancí a dalších forem spolupráce v rámci poskytovaných služeb a provozování infrastrukturních projektů. Z toho důvodu UTRIN intenzivně pracuje na zpracování takových projektů, zaměřených na trh a marketing, nových technologií atd. Došlo k významnému vlivu a nárůstu velkých firem a úloha MSP je pod obrovským tlakem.  Úspěch je spojen se schopností reagovat na změny, využití flexibility. Pro menší firmy se stává realitou  „strategický management“, jako východisko pro rozhodování a řízení. 1 z 3       
1 z 2